Minister Dekker opent nieuwe aanval op rechtsbescherming

VVD-minister Dekker bereidt nieuwe plannen voor om de gesubsidieerde rechtsbescherming verder af te breken. Dekker, die ironisch genoeg het beleidsterrein rechtsbescherming beheert, vindt dat 'het probleemoplossende vermogen' van de burger moet worden vergroot. Daarmee voldoet hij aan het neoliberale uitgangspunt dat de overheid terughoudend moet optreden inzake de steun aan burgers.

De minister, die zelf geen jurist is, vindt dat mensen meer gebruik moeten maken van de (gratis) online spreekuren. Verder is hij van mening dat taken die nu door advocaten worden uitgevoerd voor mensen met een laag inkomen, moeten worden overgenomen door ‘oplossingen die de private markt heeft ontwikkeld’.

advertentieNOvAjpg

Sinds 2007 is er structureel 115 miljoen euro per jaar bezuinigd op de rechtsbijstand. In maart 2015 maakte het ministerie van veiligheid en justitie bekend dat op de gefinancierde rechtsbijstand nog eens 100 miljoen euro extra moet worden bezuinigd. Door deze bezuiniging is inmiddels het totale budget voor de gefinancierde rechtsbijstand met de helft gehalveerd.

De Wet op de rechtsbijstand (Wrb) waarborgt het recht op passende rechtshulp en is een uitwerking van artikel 18 van de Grondwet en artikel 6 van het (Europees) verdrag van de Rechten van de Mens.

Langzaam maar zeker heeft de politiek de gefinancierde rechtsbijstand afgebroken met als gevolg dat een goede rechtsbescherming over bijvoorbeeld vrijheid, werk, inkomen, huisvesting, en familiebetrekkingen ernstig in gevaar is gekomen.

De plannen van minister Dekker zijn niet vastgelegd in het regeerakkoord. Als ze doorgaan betekent dit de zoveelste aanval op de Nederlandse rechtshulp.

Het rechterlijke apparaat moet voor iedereen toegankelijk zijn en worden ontdaan van elitaire blokkades. Dat betekent dat justitie dicht bij de mensen staat en hen direct betrekt bij de procedures in plaats van een verdergaande technocratisering.

Bovendien moet, zolang de maatschappij nog niet fundamenteel is veranderd, de rechtshulp voor de lagere inkomens gratis zijn.